Stavební CAD projekt
 

Soutěžní projekt


Projekt: Obytný soubor Cihelna
Firma: di5 architekti inženýři, s.r.o.
Soutěžící: Ing.arch. Tomáš Lohniský , Ing.arch. Aga Szóstko-Budzinska, Ing.arch. Martin Votřel
Kategorie: Architektura a stavební projekt (2014)
Popis projektu:

Umístění: Praha Uhříněves

Stupeň: od studie po prováděcí dokumentaci, DZP, konstrukční dokumentace

Urbanistickým principem celého návrhu je vytvoření plnohodnotného městského prostoru se všemi jeho složkami a náležité odstupňování jejich důležitosti - od hlavních veřejných prostor náměstí až po prostory privátní.

Hlavní architektonickou koncepcí je horizontální řazení jednotlivých hmot souboru s důrazem na jejich racionální členění ve snaze vyhnout se přílišné materiálové a tvarové pestrosti. Tento funkcionalistický až puristický princip pak vytváří příjemný kontrast s barevností a členěním fasád parteru.
Základním stavebním kamenem souboru je jeden stavení modul - část stavby oddělená nosnými zdmi, obsahující většinou jeden, maximálně však dva byty, případně malometrážní byt a schodiště. Tyto moduly pak lze na sebe zcela volně vázat, čímž bylo dosaženo požadované bytové skladby. Tímto způsobem je vyskládáno všech 26domů souboru, označených písmeny A - U. Opakováním a zároveň prostřídáním modulů je zajištěna celistvost a zároveň pestrost výrazu celého souboru.
Každý modul má zároveň jedno typické řešení ustupujícího podlaží. Při řešení fasád je tak jasně definováno, jak bude blok vypadat. I v případě změn a nahrazování modulů je princip zachován, soubor je jako stavebnice, jejíž kostky se dají vzájemně zaměňovat. Jednotlivé sekce jsou až druhotně jednoznačně určeny z důvodu přesného definování jednotlivých bytů apod. Liší se nástup do objektů vzhledem k přilehlým terénním vlnám.
Jednotlivé moduly jsou 17,7 m a 14,0 m (uliční domy) hluboké, šířka je odvislá od bytu, který obsahují a to 5,25 metrů pro 1+kk a schodiště, 7,5 metrů pro 2+kk a 5,5 metrů pro 3+kk. Tento modul probíhá i do suterénních parkovacích podlaží. Všechna podlaží vyjma ustupujícího a nástupního jsou stejná. Úroveň 1.NP je zvýšena nad okolní terén tak, aby okna přízemí měla parapet v minimální výšce 1800 mm nad terénem nebo vyšší.
Modulové kombinace pak tvoří tři základní typy objektů areálu. Je to většinový chodbový dům s vyšším počtem bytů na vchod, bodové domy a schodišťové domy s nižším počtem bytů na vchod a tím pádem vyšším sociálním standardem.

do nezámrzné hloubky minimálně 1 m pod upravený terén.
Svislé nosné konstrukce 1 NP jsou tvořeny stěnami z keramických přesných tvárnic tl. 300 mm a
240mm. Svislé nosné konstrukce střechy jsou tvořeny hranoly z jehličnatého řeziva třídy S1.


Prodejní a servisní areál Moravian-Klass spol. s r. o., je tvořen hlavovou stavbou zahrnující administrativní část, včetně sociálního a hygienického zázemí pro zaměstnance, skladovou část, část serviních dílen s technickým zázemím svařovny, obrobny a servisních skladů, část krytých stání opravované techniky - garáže, otevřený přístřešek pro občasné ruční vysokotlaké mytí. Dále zpevněnými manipulačními plochami, včetně parkovacích stání.

Objekt je navržen jako jednoduchý kvádr se sedlovou střechou, členěný výškově dle jednotlivých funkčních celků. Administrativní část a její význam je zdůrazněn výrazným prosklením jak nástupního podlaží, tak i 2.NP a mírně předsunutou hmotou 2.NP s kancelářemi vedení.
Průmyslová utilitární fasáda stavby je oživena barevným bílo-zeleným řešením, kde zelená barva zdůrazňuje průčelí administrativy, a dále sekční vrata vjezdů do dílen a garáží.

Zpracováno v aplikaci Revit
Graitec